Bedrijfsgegevens

De Cock Cynthia
BAKWINKEL

Pittemsesteenweg 26, 8700 Tielt, België

Ondernemingsnummer: BE0791.126.654

Web: www.bakwinkel.be

E-mail: info@bakwinkel.be

Contact: +32 (0)479 26 10 54

Bankrekeningnummer: BE13 1213 4050 4939

                                      BE79 1213 4047 5233

 BIC BKCPBEBB

Toepasselijkheid

Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van De Cock Cynthia en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Cock Cynthia en de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

De Cock Cynthia levert in België en Nederland. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan De Cock Cynthia beslissen om de bestelling te weigeren.

De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op onze website: www.bakwinkel.be

Indien een overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, moet men akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en kan men deze ten allen tijde raadplegen en/of afdrukken via onze website.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke goederen of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door De Cock Cynthia wordt ingestemd.

De Cock Cynthia behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen of aan te vullen, rekening houdend met een respectievelijke termijn van één maand.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zouden zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze algemene voorwaarden vormen de sluitende en integrale overeenkomst tussen de Koper en De Cock Cynthia, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Krachtens de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en De Cock Cynthia voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen. Er dient eveneens op voorhand betaald te worden alvorens de bestelling verwerkt kan worden.
In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan De Cock Cynthia niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De consument die goederen aankoopt bij De Cock Cynthia is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden aan derden.

 

Prijzen

Al onze prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, andere belastingen en exclusief verzendingskosten.

De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke De Cock Cynthia in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Cock Cynthia worden gecorrigeerd.

 

Betalingsmodaliteiten

Wij bieden een zeer divers aanbod van betalingsmogelijkheden via het platform www.mollie.com :

  • Bancontact  
  • Kredietkaart: Mastercard & Visa
  • Belfius Direct Net
  • KBC/CBC Betaalknop
  • ING Home

Ons betaalsysteem is PCI DSS-beveiligd. Dit geeft het niveau aan waarop we de veiligheid van de transacties en gegevens van de consument waarborgen en beschermen.

Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

Bestellingen en leveringen

7.1 Bestellingen

Om online bij De Cock Cynthia een aankoop te doen, dient het product naar wens toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden geregistreerd. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: thuisadres, werkadres, specifiek leveringsadres, … Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de betaling bevestigd dient te worden en er akkoord moet gegaan worden met de algemene voorwaarden en de privacy policy.
Let op: de bestelling zal uitsluitend aanvaard worden en definitief zijn als de betaling van de Koper goedgekeurd of aanvaard wordt door zijn of haar financiële instelling.

7.2 Opzegtermijn

De klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling een orderbevestiging via mail op het aangegeven emailadres en bij registratie ook nog een een bevestigingsmail met inloggegevens voor het persoonlijk BAKWINKEL account. Met de inloggegevens kan de klant op onze website alle persoonlijke gegevens aanpassen en/of leveringen wijzigen of annuleren binnen de bepaalde termijn zoals beschreven in de algemene voorwaarden van De Cock Cynthia.

7.3 Leveringen

Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.

Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van De Cock Cynthia.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd gaat het risico van desbetreffende producten over op de Koper.

Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de goederen, gezien de aard van het product, naargelang het product, al dan niet gekoeld opgeslagen te worden.

De bestelling wordt afgeleverd bij de Koper of enig ander persoon aanwezig op het opgegeven adres, is er niemand aanwezig zijn wij genoodzaakt deze bestelling hetzij bij de buren, hetzij aan de voordeur van de Koper achter te laten.

De Cock Cynthia is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

  • De Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  • Niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;  
  • De Koper niet voorafgaandelijk een juist/nieuw adres heeft opgegeven.

De aansprakelijkheid van De Cock Cynthia bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product of de producten in kwestie.

 

Wettelijk kader

Onze algemene voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat uitsluitend van toepassing is.

Elk geschil van welke aard dan ook zal worden beslecht uitsluitend door de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge.

8.1 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht).

8.2 Aansprakelijkheid

Bij schade aan derden veroorzaakt door De Cock Cynthia kunnen wij ons wenden tot onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

 

De Cock Cynthia is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het niet juist bewaren, klaarmaken of niet tijdig klaarmaken/verbruiken van de geleverde producten.
Eveneens is De Cock Cynthia niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties.

Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door De Cock Cynthia bij eventuele overtreding door de Koper, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een schriftelijke afstand van een recht werd gedaan door De Cock Cynthia in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht voor andere of toekomstige inbreuken.

 

Klachten/betwistingen

Klachten van de Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook onmiddellijk (binnen de 4u na ontvangst) door de Koper aan De Cock Cynthia gemeld worden aan de hand van foto's met het specifieke tijdstip en gedetailleerde beschrijving, dit kan per mail naar info@bakwinkel.be.

Alle andere klachten of betwistingen kan men melden of indienen binnen de 24u na levering van uw bestelling uitsluitend per aangetekende zending naar het bovenvermelde adres. Deze worden vervolgens behandeld en van rechtswege al dan niet gecompenseerd rekening houdend met een vervaltermijn van 24u.

Na ontvangst van een klacht trachten wij deze binnen de 5 werkdagen te behandelen.

 

Intellectueel eigendomsrecht

De Cock Cynthia beschikt over het intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de huisstijl, meer bepaald de naam, logo, foto’s, teksten, recepten of enige andere beschermde informatie. Het is dan ook van rechtswege strafbaar deze over te nemen of plagiaat te plegen zonder uitsluitende toestemming van De Cock Cynthia.

 

 

 

Diverse bepalingen

11.1 Erkenning

Door onze Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van de bestelling, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze algemene voorwaarden en stemt ermee in dat De Cock Cynthia zijn of haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met onze Privacy policy. 

11.2 Overmacht

In geval van overmacht is De Cock Cynthia niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van De Cock Cynthia die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet limitatief: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

11.3 Kwaliteitsgarantie

De Cock Cynthia garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de verwachtingen met betrekking tot de specificaties van het bestelde product door de Koper. De Cock Cynthia verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten en voorschriften.

De Cock Cynthia doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, maar kan geen absolute garantie bieden over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven ertoe verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren en de kwaliteit van de goederen te waarborgen.

In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, De Cock Cynthia hiervan op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immers de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook onmiddellijk (binnen de 4u na ontvangst) door de Koper aan De Cock Cynthia gemeld worden, dit kan per mail naar info@bakwinkel.be .

11.4 Inlichtingen

Voor alle vragen, inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot onze algemene voorwaarden kan u terecht via mail naar info@bakwinkel.be .